Predmet podnikania

Príprava stavieb

Príprava stavieb spočíva v diskrétnom a individuálnom prístupe k zákazníckemu portfóliu tvorenému ako z profesionálnej sféry stavebníctva - dodávateľské firmy, stavební inžinieri a projektové kancelárie, architekti a architektonické ateliéry, tak z laickej sféry individuálnych súkromných stavebníkov.

Na základe poskytnutých technických podkladov a špecifických požiadaviek klienta spracujeme náklady stavebného diela rozpočtovo, kalkulačne, s konkrétnym vyjadrením presného položkového výkazu výmer alebo predbežnými orientačnými ukazovateľmi nákladov.

Samozrejmosťou sú spracovania časových a hodnotových väzieb harmonogramov prác, čerpania, kontroly splátok a prečerpaní.

Poskytujeme asistenciu a podporu pri čerpaní z pôžičkových a dotačných fondov bánk, fondov európskej únie, fondu rozvoja bývania, stavebného sporenia, spracúvame cenové podklady pre poistné plnenia v prípadoch poistných udalostí nehnuteľností.

Stavebný dozor

V rámci pôsobenia stavebného dozora vykonávame stály, prípadne občasný dohľad nad postupom výstavby, správnosťou stavebných procesov a kvalitou použitých materiálov na stavbe. Zaobstaraním potrebných povolení a komunikáciou s oprávnenými ištitúciami sprevádzame klienta od stavebného povolenia až po kolaudačné rozhodnutie.

Manažér stavby

Výberom najvhodnejších profesionálnych subdodávateľov pre konkrétne sekcie stavebného diela, samozrejme so súhlasným spolupôsobením klienta zabezpečíme chod výstavby a podľa dôsledného využitia vecného, finančného a časového harmonogramu udržíme stavbu pod kontrolou. 

Spoľahlivým systémom zaobstaráme výstavbu diela na kľúč, spôsobom pri ktorom klient (pokiaľ si neželá) nie je zaťažovaný postupom výstavby ale vstupuje až do kolaudačného procesu.